Untitled Document

หัวข้อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

รายละเอียด วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5