Untitled Document

หัวข้อวันที่ 6 มิถุนายน 2565หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ประจำหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 6 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ประจำหลักสูตร จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์ เป็นประธานในการสอบครั้งนี้