Untitled Document

หัวข้อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและตัวแทนคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา :กิจกรรมการอบรมแนวทางการเขียน Organizational Profile : OP และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx

รายละเอียด วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและตัวแทนคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา :กิจกรรมการอบรมแนวทางการเขียน Organizational Profile : OP และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1