Untitled Document

หัวข้อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 จัดโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ

รายละเอียด วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบการวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR พ.ศ.2563 โดยจัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ ทักษะการฟัง-พูด และ ทักษะการอ่าน-เขียน ณ ห้องประชุมมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 และห้อง 251 อาคาร 2 ชั้น 5