Untitled Document

หัวข้อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท

รายละเอียด วันที่ 10 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ประจำหลักสูตร จำนวน 5 คน และสอบพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5