Untitled Document

หัวข้อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบประมวลความรู้ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 631 กลุ่ม MICURR631-1 และกลุ่ม MICURR 631-2

รายละเอียด หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบประมวลความรู้ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 631 กลุ่ม MICURR631-1 และกลุ่ม MICURR 631-2 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. โดยจัดสอบในรูปแบบการสอบออนไลน์ผ่านระบบ Ding Talk มีผู้เข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 23 คน