Untitled Document

หัวข้อวันที่ 20 มิถุนายน 2565หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

รายละเอียด วันที่ 20 มิถุนายน 2565 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับ นายสิรภพ เทพพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยจัดสอบ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 และในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม zoom