Untitled Document

หัวข้อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อม ผศ.ดร.สุภาพร ศรีหามี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานคณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 21 มิถุนายน 2565 อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อม ผศ.ดร.สุภาพร ศรีหามี รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานคณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวาระที่ 2