Untitled Document

หัวข้อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 23 มิถุนายน 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ฑีฆทรัพย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร ให้เกียรติเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณาจารย์ของหลักสูตรให้ความร่วมมือในเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย