Untitled Document

หัวข้อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะดิจิทัล

รายละเอียด วันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานของ IC3 ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร 10