Untitled Document

หัวข้อวันที่ 22มิถุนายน2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ดำเนินการทวนสอบตามมาตราฐานผลสัมฤทธิ์ฯ ประจำปีการศึกษา2564

รายละเอียด วันที่ 22มิถุนายน2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ดำเนินการทวนสอบตามมาตราฐานผลสัมฤทธิ์ฯ ประจำปีการศึกษา2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาชีพครู อาคาร 30