Untitled Document

หัวข้อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ระดับหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 24 มิถุนายน 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม 300411 ชั้น 4 อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ คะแนนที่ได้ 3.45 ระดับคุณภาพดี