Untitled Document

หัวข้อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปฺ์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ระดับหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 29 มิถุนายน 2565 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปฺ์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทรฺ์ 300411 ชั้น 5 อาคาร 11