Untitled Document

หัวข้อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 29 มิถุนายน 2565 อ.ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวาระที่ 2