Untitled Document

หัวข้อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 และระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม VooV meeting