Untitled Document

หัวข้อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตัวแทนจากบริษัท Guangxi Haibo Education Management Group Co.,Ltd. เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณากร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตัวแทนจากบริษัท Guangxi Haibo Education Management Group Co.,Ltd. เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณากร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในวาระที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวาระที่ 2