Untitled Document

หัวข้อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวาระที่ 2