Untitled Document

หัวข้อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้