Untitled Document

หัวข้อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการการศํนย์กาีศึกษาอู่ทองทวารวดี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้อำนวยการการศํนย์กาีศึกษาอู่ทองทวารวดี พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวาระที่ 2