Untitled Document

หัวข้อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน พร้อมคณะผู้บริหารสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวาระที่ 2