Untitled Document

หัวข้อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 บัณฑิตวิทยาลัย และผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ ZOOM โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาเข้าร่วมรับฟังผลการประเมินในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง : คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา : กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เทิดบารมี : กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) โดยได้รับผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีคะแนนเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับเกณฑ์ ดีมาก #หลักสูตร EMLI สาขาวิชาการการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้