Untitled Document

หัวข้อวันที่ 9 กรกฏาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 2, 3 และ 9 กรกฎาคม 2565 ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร