Untitled Document

หัวข้อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฐมน พันธ์ุชาตรี ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ณัฐมน พันธ์ุชาตรี ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวาระที่ 2