Untitled Document

หัวข้อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5