Untitled Document

หัวข้อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 กิจกรรมการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 8 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2563 ซึ่งกิจกรรมวันนี้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 และปฐมนิเทศนักศึกษาจีนแบบออนไลน์โดยใช้แอพลิเคชั่น ding talk ณ ห้องประชุมชั้น 2M อาคาร 1