Untitled Document

หัวข้อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565หลักสูตรครึศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการตรวจประเมิรการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564

รายละเอียด วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 หลักสูตรครึศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการตรวจประเมิรการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 ณ อาคาร 30