Untitled Document

หัวข้อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ สักการะบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

รายละเอียด วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่ สักการะบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เนื่องในโอกาสรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวาระที่ 2