Untitled Document

หัวข้อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 อาจารย์เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมการรับรู้แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม

รายละเอียด วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 อาจารย์เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมการรับรู้แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม จัดโดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)