Untitled Document

หัวข้อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับ นางสาววิภาวี เจียมบุศย์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

รายละเอียด วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับ นางสาววิภาวี เจียมบุศย์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5