Untitled Document

หัวข้อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียด วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมประธานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม