Untitled Document

หัวข้อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต้อนรับอบอุ่นใจ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย สานสายใยไทย-จีน

รายละเอียด วันที่ 1 สิงหาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมต้อนรับอบอุ่นใจ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย สานสายใยไทย-จีน ณ ห้องประชุมดิศบุนนาค อาคาร 11 ชั้น 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้