Untitled Document

หัวข้อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2565

รายละเอียด วันที่ 6 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2565 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยช่วงเช้าเป็นการสอบข้อเขียน และช่วงบ่ายเป็นการสอบสัมภาษณ์