Untitled Document

หัวข้อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเตรียมความพร้อมวัดระดับสมิทธิภาพภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 13 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมเตรียมความพร้อมวัดระดับสมิทธิภาพภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง 261 อาคาร 2 ชั้น 6