Untitled Document

หัวข้อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด วันที่ 15 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ding talk