Untitled Document

หัวข้อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร กรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายละเอียด วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร กรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เข้าศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5