Untitled Document

หัวข้อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ

รายละเอียด วันที่ 26 สิงหาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 1.ผศ.ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 2.ผศ.มุกดา ลิบลับ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 3.อ.ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก กรรมการ 4.ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ โดยผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.72