Untitled Document

หัวข้อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 4 (4th National Conference(Graduate School Conference 2022)

รายละเอียด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 4 (4th National Conference(Graduate School Conference 2022) วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบการนำเสนอ Online แบบ Oral Presentation