Untitled Document

หัวข้อวันที่ 14 กันยายน บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายละเอียด วันที่ 14 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5