Untitled Document

หัวข้อวันที่ 15 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และแหล่งเรียนรู้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียด วันที่ 15 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และแหล่งเรียนรู้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นประธานการประชุม