Untitled Document

หัวข้อวันที่ 16 กันยายน 2565 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียด วันที่ 16 กันยายน 2565 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว