Untitled Document

หัวข้อวันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ รศ.สมศรี ภัทรธรรม ภรรยาท่าน ศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม กรรมการสภาวิชาการฯ

รายละเอียด วันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ รศ.สมศรี ภัทรธรรม ภรรยาท่าน ศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม กรรมการสภาวิชาการฯ โดยมี ผศ.ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน