Untitled Document

หัวข้อวันที่ 27 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

รายละเอียด วันที่ 27 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ ห้องประชุม อาคาร 11 ชั้น 2 โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม