Untitled Document

หัวข้อวันที่ 30 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 4/2565"

รายละเอียด วันที่ 30 กันยายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 4/2565" ฌ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้