Untitled Document

หัวข้อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด วันที่ 4 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: การบูรณาการถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและศาสตร์ประยุกต์ที่เหมาะสม ให้กับอาสาสมัครประจำชุมชนและผู้สูงอายุ ซึ่งมีคณาจารย์ในระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย ประธานโครงการกล่าวรูปแบบการจัดกิจกรรมในครั้งนี้