Untitled Document

หัวข้อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 3 คน

รายละเอียด วันที่ 11 ตุลาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5