Untitled Document

หัวข้อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียด วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.พรรณา ศรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมคณะ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสได้รับเลือกให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้แทนผู้บริหารจากคณบดี)