Untitled Document

หัวข้อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รายละเอียด วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5