Untitled Document

หัวข้อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (MOU) ร่วมกับ Edith Cowan University (ECU), Australia

รายละเอียด **พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ Edith Cowan University (ECU), Australia** วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (MOU) ร่วมกับ Edith Cowan University (ECU), Australia นำโดย Mr.Jake Garman รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน