Untitled Document

หัวข้อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

รายละเอียด วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก: การบูรณาการถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและศาสตร์ประยุกต์ที่เหมาะสม ให้กับอาสาสมัครประจำชุมชนและผู้สูงอายุ ซึ่งมีคณาจารย์ในระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ ประธานการประชุมในครั้งนี้