Untitled Document

หัวข้อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายละเอียด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5